Wyprzedaż pojazdów demo. Sprawdź teraz!

Generalny Importer KAWASAKI w Polsce, zwany dalej IMPORTEREM gwarantuje, że każdy pojazd KAWASAKI, sprzedany przez Autoryzowanego Sprzedawcę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będzie wolny, przy normalnym użytkowaniu i właściwym utrzymaniu, od wad materiałowych i montażowych na następujących warunkach:

WARUNKI GWARANCJI:

a) Motocykl KAWASAKI musi być przygotowany, serwisowany i dostarczony przez Autoryzowanego Sprzedawcę KAWASAKI.

b) Karta gwarancyjna musi być wypełniona, podpisana przez nabywcę i wysłana do Importera w ciągu 48 godzin od chwili wydania motocykla Klientowi (należy to do obowiązków Autoryzowanego Sprzedawcy).

c) Prace serwisowe zalecane przez producenta muszą być przeprowadzane przez Serwis Autoryzowanego Sprzedawcy i potwierdzone w książeczce gwarancyjnej.

d) Pojazd musi znajdować się w stanie oryginalnym, w przypadku zastosowania akcesoriów dodatkowych muszą one posiadać przyzwolenie KAWASAKI.

OKRES GWARANCJI:

Generalny Importer KAWASAKI w Polsce, udziela gwarancji na:

Kategoria produktu Okres gwarancji
Motocykle i skutery szosowe 24 miesiące
Motocykle terenowe 6 miesięcy
Skutery wodne Jet Ski 24 miesiące
Skutery wodne Jet Ski (użytek zarobkowy) 12 miesięcy
Pojazdy ATV / Quad 24 miesiące
Pojazdy Mule 12 miesięcy
Części zamienne 6 miesięcy
Akcesoria (odzież, torby, gadżety i inne) 6 miesięcy
Akcesoria zamontowane na pojeździe i zgłoszone przez dealera w systemie gwarancyjnym 24 miesiące*

*o ile nie podano inaczej

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE GENERALNEGO IMPORTERA KAWASAKI W POLSCE:

Jeżeli jakakolwiek usterka powstanie w pojeździe Kawasaki w okresie gwarancji podanym wcześniej, jedynym zobowiązaniem Importera jest naprawa lub wymiana wadliwej części na nową lub równoważną bez żadnych kosztów ponoszonych przez właściciela, o ile Importer uzna tę usterkę za powstałą na skutek wad materiałowych lub montażowych powstałych w procesie produkcji. Naprawa gwarancyjna powinna zostać zakończona nie później niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia motocykla przez użytkownika do autoryzowanej stacji obsługi. Warunkiem dotrzymania terminu jest dostępność części zamiennych u producenta oraz terminowe dostarczenie kompletu dokumentacji wymaganej przy naprawach gwarancyjnych.

OGRANICZENIE GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje:

a) przeglądów okresowych, wliczając w to bez ograniczeń: wymianę oleju, regulację gaźnika, zapłonu, przerwy styków przerywacza, hamulców, sprzęgła, luzu zaworów, wtrysków itp.

b) Wymiany części ulegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, wliczając w to bez ograniczeń: wszystkie części gumowe, świece zapłonowe, uszczelki, żarówki, klosze lamp i reflektorów, styki przerywacza, linki, bezpieczniki, kondensatory, opony, dętki, klocki i szczęki hamulcowe, akumulatory, tarcze sprzęgła, filtry, płyny eksploatacyjne, narzędzia, przewody giętkie, szczotki itp.

c) Pojazdów używanych niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności biorących udział w rajdach, motocrossach, wyścigach lub innych zawodach (w tym nieformalnych) oraz pojazdów używanych do nauki jazdy, wynajmu itp.

d) Pojazdów powypadkowych, w których suma wszystkich napraw wypadkowych (koszt części i robocizny) wyniosła więcej niż 30 % wartości nowego pojazdu zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu ostatniej naprawy (uwzględniając ceny promocyjne) i w oparciu o oryginalne części dystrybuowane przez Importera (bez względu na to jakich części użyto do danej naprawy) a także naprawy i wymiany części uszkodzonych w wyniku wypadku lub zderzenia.

e) Pojazdów eksploatowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób niedbały, niezgodny z obowiązującymi przepisami lub niniejszą gwarancją a także uszkodzeń powstałych tego tytułu.

f) Pojazdów, w których dokonano modyfikacji lub zmian wymagających demontażu oryginalnych części lub podzespołów, a w szczególności zmian mających za zadanie zmianę parametrów pracy silnika, wyglądu lub trakcji pojazdu, w tym poprawy jego osiągów.

g) Jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń spowodowanych zamontowaniem części lub akcesoriów nie zatwierdzonych przez Importera.

h) Pojazdów używanych niezgodnie z instrukcją obsługi.

i) Pojazdów, w których nie dokonano terminowo przeglądów technicznych podanych w instrukcji obsługi.

j) Motocykli, które były demontowane, montowane lub naprawiane poza siecią Autoryzowanych Stacji Obsługi KAWASAKI.

k) Motocykli używanych do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane.

ROZSZERZENIE GWARANCJI

Ta gwarancja jest całą gwarancją udzieloną przez Importera i żaden sprzedawca lub jego agent czy pracownik nie jest upoważniony do rozszerzania lub powiększania zakresu tej gwarancji oraz żaden sprzedawca lub jego agent czy pracownik nie ma prawa do udzielania jakiejkolwiek ustnej gwarancji w imieniu Importera. Importer rezerwuje sobie prawo do dokonywania zmian i ulepszeń w każdym modelu motocykla, w dowolnym czasie, bez zobowiązań do wprowadzania tych samych zmian w motocyklach poprzednio sprzedanych.

OBSŁUGA GWARANCYJNA

Dla uzyskania obsługi gwarancyjnej, należy na koszt właściciela dostarczyć kompletny motocykl do Autoryzowanego Sprzedawcy, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA W OKRESIE GWARANCJI:

a) dokonywać, w Autoryzowanej Stacji Obsługi i na własny koszt, przeglądów technicznych wymienionych w Instrukcji Obsługi Motocykla KAWASAKI oraz przechowywać odpowiednie dowody na to, że przeglądy te były dokonywane.

b) przedstawić Książkę Gwarancyjną w Autoryzowanej Stacji Obsługi za każdym razem, gdy pojazd zostanie oddany do przeglądu technicznego lub naprawy gwarancyjnej. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Książki Gwarancyjnej, prosimy, w celu uzyskania nowej Książki Gwarancyjnej, o skontaktowanie się z Autoryzowanym Sprzedawcą, od którego kupiono motocykl.

Uwaga:

Importer nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną stratę czasu, niedogodności i inne straty pośrednie lub przypadkowe wynikłe Z niemożności używania motocykla spowodowanej jakimkolwiek uszkodzeniem objętym niniejszą gwarancją. W przypadku wątpliwości przy wystąpieniu uszkodzenia lub konieczności okazania lub przebadania materiału (elementu) Importer może zażądać przekazania uszkodzonej części lub zlecić jej kontrolę. W przypadku gwarancji, zastrzega się, że po uznaniu roszczenia wymienione części staną się własnością Importera.

GWARANCJA NA CZĘŚCI ZAMIENNE

Importer udziela 6 miesięcy gwarancji na oryginalne części zamienne KAWASAKI (z wyłączeniem uszczelnień i części podlegających normalnemu zużyciu).

ZASADY DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW

1. PRZEGLĄD ZEROWY

Aby mogli Państwo bezpiecznie i przyjemnie prowadzić swój motocykl Importer lub Sprzedawca dokonuje przeglądu zerowego.

2. OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Aby motocykl Państwa osiągał długi przebieg, a koszty jego utrzymania zostały zredukowane do minimum, należy dokonywać przeglądów technicznych w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Importera według PLANU PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH zamieszczonego w Instrukcji Obsługi Motocykla. Terminowe dokonywanie okresowych przeglądów technicznych ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania kłopotom i wypadkom oraz dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i satysfakcji z prowadzenia motocykla. Opłaty za przeglądy okresowe stanowią małą część ewentualnych wydatków za naprawy spowodowane zaniedbaniem przeglądów.

3. PODRÓŻE ZAGRANICZNE

Gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie Państwo nabyli motocykl.

4. ZMIANA WŁAŚCICIELA

Jeżeli w okresie ważności gwarancji nastąpi zmiana właściciela motocykla, uprawnienia gwarancyjne zostaną przeniesione na nowego Właściciela na okres czasu pozostający do zakończenia ważności gwarancji.

Wyprzedaż pojazdów demo. Sprawdź teraz!