Darmowa dostawa

Zrób zakupy za minimum 250zł i skorzystaj z Darmowej dostawy.


Oferta dotyczy zamówień złożonych w sklepie internetowym w terminie od godz. 10:00 dnia 21.06.2022 do godz. 9:59 dnia 04.07.2022. Darmowa dostawa obejmuje krajową wysyłkę kurierem DPD oraz dostawę do Paczkomatu.

Regulamin Promocji „Tydzień Darmowej Dostawy” 

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą „Tydzień Darmowej Dostawy”,zwanej dalej „Promocją”, organizowanej przez Probike Sp. z o.o., zwaną dalej „Organizatorem”. 

1.2 Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów sklepu internetowego.

1.3 Regulamin jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji oraz ustala zasady, na jakich prowadzona jest Promocja.

2.Definicje użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2.1 Organizator – PROBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-786), ul. Gronostaja 6, NIP: 9511986159, REGON: 016396126, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679710, o kapitale zakładowym w wysokości 945.030 złotych, opłaconym w całości; e-mail: bok@kawasaki.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

2.2 Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.kawasaki.pl prowadzony przez Organizatora.

2.3 Promocja – akcja promocyjna przeznaczona dla klientów sklepu internetowego Kawasaki, którzy złożą zamówienie w trakcie trwania Promocji.

2.4 Regulamin – dokument definiujący warunki i zasady udziału Uczestnika w Promocji.

2.5 Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu artykułów w sklepie internetowym Kawasaki.

3. Warunki Promocji.

3.1 Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych od godz. 10:00 dnia 21 czerwca 2022 do godz. 09:59 dnia 04 lipca 2022.

3.2 Promocja polega na obniżeniu kosztów dostawy zamówionych przez Uczestnika artykułów w sklepie internetowym Kawasaki do 0 zł, w przypadku, gdy wartość zamawianych produktów brutto wyniesie minimum 250 zł. 

3.3 Promocja obejmuje dostawę do Paczkomatu Inpost lub dostawę DPD pod adres w Polsce. Nie dotyczy zamówień za pobraniem.

4.Reklamacje Promocji.

4.1 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi.

4.2 Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Promocji.

4.3 Reklamacja powinna zostać zgłoszona poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej sklep.kawasaki.pl/kontakt.

4.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora Promocji.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie obowiązywania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu na stronie internetowej www.sklep.kawasaki.pl.

5.2 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.3 Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

5.4 Sklep internetowy Kawasaki prowadzi sprzedaż detaliczną, tj. w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców. Sklep internetowy Kawasaki nie prowadzi sprzedaży hurtowej ani sprzedaży produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. Za zamówienia hurtowe rozumie się w szczególności zamówienia, których ilość lub częstotliwość wskazuje na chęć dalszej odsprzedaży.

5.5 Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, które nie spełnią zapisów punktu 5.4. W takim przypadku Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość na adres mailowy podany podczas składania zamówienia.

5.6. W przypadku anulowania zamówienia opłaconego na stronie www.sklep.kawasaki.pl środki pieniężne zostaną zwrócone tą samą metodą jaką dokonana była płatność, zgodnie z regulaminem sklepu internetowego.